Les formes en els atuells ceràmics

Col·lecció Joan Majó

divendres 14 de gener - 19 h
http://www.museucantir.org/ca/exposicions/les-formes-en-els-atuells-cer%C3%A0mics-terrissa-tradicional-de-la-col%C2%B7lecci%C3%B3-joan-maj%C3%B3